ПГ „Васил Левски“ обявява място за заемане на длъжността „Главен учител“

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ,
ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ПГ „Васил Левски“ обявява място за заемане на длъжността „Главен учител“
Направление общообразователна подготовка (ООП)
Процедурата е приета с Решение на ПС № 10/28.06.2024г.

I. Характер на работата:
ГЛАВНИЯТ УЧИТЕЛ в училището:
1. Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по
който преподава и направлението си.
2. Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.
3. Участва в екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални
образователни потребности и изготвяне на индивидуални програми за обучението им;
4. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.
5. Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на
които преподава.
6. Координира работата на педагогическите екипи по съответните методични обединения в
направлението си.
7. Планира, организира и координира квалификационно-методическата дейност на равнище
училище;
8. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училище.
9. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания.
10. Консултира лицата, заемащи длъжността “учител” и длъжността “старши учител” в училището,
при диагностика и оценка на резултатите на учениците.
11. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.
12. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към
повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и
учениците.
13. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на
общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.
14. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.
15. Организира и координира дейностите, свързани с приемните кампании в училището
16. Организира и координира провеждането на общоучилищни извънкласни форми и дейности –
празници, конференции, кръгли маси и др.
17. Подпомага ръководството при определяне на стратегически цели и приоритети на училището и
при вземането на решения за облика, профила и бъдещото му развитие.
18. Информира и разяснява промените в нормативните документи в образованието и прилагане на
ИКТ в учебния процес.
19. Подпомага дейността на директора и ЗДУД.
20. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
 Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето
образование”магистър”, професионална квалификация”учител”;
 Минимум 10 (десет) години учителски трудов стаж;
 Кандидатите да са на постоянен трудов договор в Професионална гимназия „Васил
Левски“ гр. Мездра;
 Наличие на присъдени квалификационни кредити (минимум 8 за периода 2020 – 2024г. –
удостоверения и сертификати);
 Наличие на ПКС е предимство;
 Разработване и представяне на професионално портфолио;
 Компютърна грамотност и умения за работа с MS Оffice, образователни платформи и интернет
(удостоверения и сертификати – хартиен вариант; професионално портфолио);
 Отлично познаване на нормативната база в средното и средно-професионалното образование
 Комуникативни умения:
-умение за работа в екип; умение за работа с ученици и родители; умение за работа с институции;
-умение за вземане на решения без напрежение;
-умение за мотивиране и убеждаване.
III. Обявяване на конкурс, подаване на документи, подбор и заемане на длъжността
 Първи етап : Обявяване на конкурс
Място на обявяване: В учителската стая и на официалния уебсайт на училището
Срок на обявяване: 09.09.2024г.
 Втори етап : Подаване на документи:
Необходими документи:
1. Заявление до Директора на Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Мездра
2. Професионално портфолио (хартиен /електронен носител)
3. Удостоверения и сертификати (при липса/ актуализация на такива в личното трудово досие
на кандидата)
Място на подаване: В канцеларията на училището при ЗАС, ет.2, каб.205
Срок за подаване: до 13.09.2024г. вкл.
Обявяване на класирането: 17.09.2024г.
 Трети етап (при необходимост) : Събеседване /интервю/
Представяне на Програма за дейността на кандидата за работата си като главен учител в Професионална
гимназия „Васил Левски“ гр. Мездра пред директора и учлищната комисия за подбор на кадри.
Място на провеждане: Кабинет на директора
Дата и час на провеждане: 17.09.2024г. 11:00ч.
 Четвърти етап: Заемане на длъжността „главен учител“
Заповед за изготвяне на допълнително споразумение на педагогическия специалист, спечелил конкурса.
Срок: до 20.09.2024г.
Б. Встъпване в длъжност – считано от 01.10.2024г.
IV. Начин за провеждане на конкурса:
При наличие на повече от един кандидати, конкурсът за заемане на длъжността „главен учител” се
провежда в два етапа:
1.1. Класиране на кандидатите по документи, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността и
по критерии, разработени от комисия и утвърдени със заповед на директора на училището.
1.2. Интервю /събеседване/, което включва:
 мотивирана защита пред директора на училищната институция и училищната комисия за подбор на
кадри с Програма за дейността на кандидата за работата си като главен учител в Професионална
гимназия „Васил Левски“ гр. Мездра;
 въпроси в областта на нормативната уредба относно: планиране, организиране и провеждане на
образователно-възпитателния процес; кариерното развитие на учителите; прилагане на интерактивни
методи на преподаване и оценяване знанията и уменията на учениците.
Комисията, разработила критериите за заемане на длъжността „главен учител“, разглежда
подадените заявления, с необходимите документи и извършва класирането на кандидатите с
мотивирано предложение до директора на училището.
При наличие на един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на длъжността и на критериите,
разработени от комисия и утвърдени със заповед на директора на училището, не се провежда събеседване,
а директорът на училищната институция директно сключва допълнително споразумение с него.

Presets Color

Primary
Secondary