Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

// Други проекти в които участва

ПГ „Васил Левски“

Проект „STEM“

Проект „STEM“

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ" ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" Инвестиция №...

повече информация
Заедно в изкуствата и в спорта

Заедно в изкуствата и в спорта

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” В професионална гимназия „Васил Левски” през учебната 2023/2024 година ще се провеждат занимания по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”. Сформирани са групи/отбори както следва: Модул  1 „Изкуства”...

повече информация
Ученически практики – 2

Ученически практики – 2

Изпълнението на проект “Ученически практики – 2” подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните...

повече информация
Подкрепа за дуалната система на обучение

Подкрепа за дуалната система на обучение

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии,...

повече информация
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове...

повече информация

Presets Color

Primary
Secondary