Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проекта стартира през 2021 г. и основната цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Училището е получило технически устройства, както следва:

Лаптопи с ОС Windows Dell Latitude Education 3190 2 in 1 за ученици – 7 броя;
Лаптопи с ОС Windows Lenovo ThinkPad L14 Gen2 за учители – 5 бр.;
Всички устройствата се използват от ученици и учители за обучение в ОРЕС.

След възобновяване на присъственото обучение техническите устройства са върнати в изправно състояние и се съхраняват от касиер-домакина, като от 3 учителите се използват само в училището. Дейностите по проекта се изпълняват успешно и са създадени условия за подобряване на уменията за работа в електронна среда на различните участници в образователния процес.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

// Други проекти в които участва

ПГ „Васил Левски“

Проект „STEM“

Проект „STEM“

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ" ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" Инвестиция №...

повече информация
Заедно в изкуствата и в спорта

Заедно в изкуствата и в спорта

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” В професионална гимназия „Васил Левски” през учебната 2023/2024 година ще се провеждат занимания по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”. Сформирани са групи/отбори както следва: Модул  1 „Изкуства”...

повече информация
Ученически практики – 2

Ученически практики – 2

Изпълнението на проект “Ученически практики – 2” подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните...

повече информация
Подкрепа за дуалната система на обучение

Подкрепа за дуалната система на обучение

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии,...

повече информация

Presets Color

Primary
Secondary