История

//Със заповед № РД 14-74/ 28.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, акад. Николай Денков, Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство вече е с ново име – Професионална гимназия „Васил Левски“.

ПГ „Васил Левски“ преди

ПГ „Васил Левски“ сега

През учебната 2022 / 2023 г.

в училището функционират 3 специалности: “Локомотиви и вагони”, “Автотранспортна техника”, “Пътностроителна техника”. През новата 2023/2024 учебна година в гимназията има чисто нова специалност: Ръководител движение.

За учебната 2004 / 2005 г.

в училището се въвеждат: професия “ Техник-озеленител “, специалност “ Цветарство “ и специалност “ Механизация на селското стопанство “. Това е ПГ по МСС – гр. Мездра – едно малко учебно-производствено предприятие. През годините на съществуването си, училището се е управлявало от следните директори: – НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАСЕВ – ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ – ИНЖ. КРАСИМИР ИЛИЕВ – БОРИС БОРИСОВ – ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ – ИНЖ.ЦВЕТКО ТЪРНАВСКИ – ТОШКО СТОЯНОВ Съществен принос за развитието на училището и получили правителствени отличия са следните учители: – Асен Ботев – с орден “Кирил и Методий” – Цветан Цеков- с орден “Кирил и Методий” – Илия Вътов – с орден „Кирил и Методий” – инж. Цветко Търнавски – Отличник на МНП – Костадин Иванов – Отличник на МНП През м. май 2008 година училището празнува 60-годишен юбилей от създаването си.

От 2004 г.

са възстановени 136 дка земеделска земя собственост на училището. Установени са контакти с фондация работеща с холандски дарители, с която се разработват съвместни проекти.

Със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. /ДВ бр. 39/2003 година/

на МОН училището е преименувано на: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – гр. Мездра.

Със Заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. /ДВ бр. 39/2003 година/

на МОН училището е преименувано на: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – гр. Мездра.

От учебната 1991/92 година

в училището е приета първата техникумска паралелка “Земеделски техник-фермер” с четиригодишен курс на обучение. Дълги години училището поддържа приятелски връзки със сродни училища от страната и чужбина – Вейп-Унгария, Хурбаново-Словакия, Гори-Грузия, Ветин-Германия, Могильов-Белорусия.

През юли 1979 г.

правителството взема решение за нова структура на ЕСПУ и тристепенно обучение с цел цялостна професионална реализация. На базата на тази постановка от учебната 1983/84 г. в СПТУ по МСС гр. Мездра е открита паралелка УПК по ЖП ТРАНСПОРТ, селскостопанска паралелка “Монтьор на ССМ” след 10 клас, а по-късно “Механизатор-растениевъд” и “Механизатор-животновъд”. Започва модернизация и реконструкция на кабинетите и материално-техническата база.

Към 1965/66 учебна година

се въвежда повсеместна кабинетна система в училището. Преломна в историята на училището е 1967 г., когато то прераства в СПТУ по МСС с тригодишен курс на обучение. Същата година отваря вратата си и новият пансион с просторна столова и библиотека. Във връзка с 25-годишнината от създаването му, училището е наградено с орден “Кирил и Методий” 2-ра степен, което е гордост за нас. С постановление на правителството от 18.07.1975 г. е въведена задължителна учебно-производствена практика във всички училища на страната. В училището е закупена модерна селскостопанска техника и в младите ръце се поверява управлението на сложни селскостопански машини и техника.

Със заповед на Министерството на земеделието от 15.04.1948 г.

в Мездра започва да функционира ПРАКТИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ – петото в страната и първото на територията на Северозападна България. В началото липсва материална база и технически пособия, но има всеотдайност и ентусиазъм.

Presets Color

Primary
Secondary