Ръководител движение

// Срок на обучение: 5 години

// Дневна форма на обучение

// С разширено изучаване на английски език 

Завършилите имат възможност да работят като: техник-механик, чертожник/ техника, монтьори на транспортни средства. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

 

Presets Color

Primary
Secondary